những điều cần biết về công ty cổ phần

Những điều cần biết về công ty cổ phần

Những điều cần biết về công ty cổ phần không phải ai cũng biết. Đây là loại hình doanh nghiệp hiện đang khá phổ biến hiện nay.

Công ty cổ phần hiện đang là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Việc bạn tìm hiểu những quy định pháp lý của công ty cổ phần giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận những ưu nhược điểm mà từ đó lựa chọn cho mình loại hình phù hợp.

Dưới đây là những điều cần biết về công ty cổ phần

Thứ nhất: thành viên

Thành viên trong công ty cổ phần gọi là cổ đông, cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức không giới hạn số lượng tham gia, nhưng số lượng tối thiểu là 3.

Thứ 2: Trách nhiệm tài sản

Cổ đông chịu trách nhiệm tài sản về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Thứ 3: Vốn điều lệ

Vốn điều lệ công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là cổ phần. Có 4 loại cổ phần gồm cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu phải thanh toán đầy đủ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thứ 4: Chuyển nhượng cổ phần

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được tự do chuyển nhượng của mình cho cổ đông khác. Cổ đông sáng lập sở hữu cổ phần phổ thông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải cổ đông sáng lập nếu được sự đồng ý của đại hội cổ đông, người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập công ty. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Thứ 5: Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần gồm đại hội cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc, ban kiểm soát. Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc / tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thứ 6: Tư cách pháp lý

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thứ 7: Huy động vốn

Công ty cổ phần được huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiều hoặc trái phiếu.

Trên đây là những điều cần biết về công ty cổ phần mà bạn có thể chưa biết.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin dịch vụ tư vấn về luật, sổ sách, thuế doanh nghiệp